คลังสื่ออาชีวะ

วันเวลา : 14/09/2564 12.01 | จำนวนเข้าชม : 888 คน

ตอน : การปลูกข้าวโพดหวานแถวตรง ตอนที่ 1

เรื่อง :: ฐานอาชีพการปลูกและผลิตพืชผักตามฤดูกาล

ประเภทสื่อ :: สื่อการเรียนการสอนด้านเกษตรยังชีพ ระดับการศึกษา :: ปวช.

รายละเอียด

หัวข้อ - วิธีการปลูกข้าวโพดหวานแถวตรง - การเตรียมแปลงปลูกข้าวโพดหวาน - การปฏิบัติดูแลรักษา - การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน - การเพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน,การปฏิบัติดูและรักษา - การใส่ปุ๋ยข้าวโพดหวาน - ระยะเวลาในการเจริญเติมโต

การปลูกข้าวโพดหวานแถวตรง ตอนที่ 1

หัวข้อ - วิธีการปลูกข้าวโพดหวานแถวตรง - การเตรียมแปลงปลูกข้าวโพดหวาน - การปฏิบัติดูแลรักษา - การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน - การเพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน,การปฏิบัติดูและรักษา - การใส่ปุ๋ยข้าวโพดหวาน - ระยะเวลาในการเจริญเติมโต


การปลูกข้าวโพดหวานแถวตรง ตอนที่ 2

หัวข้อ - การใส่ปุ๋ยข้าวโพดหวาน - ขั้นตอนการตัดยอดทิ้ง - การเก็บเกี่ยวผลผลิต - ปัญหาและอุปสรรค - ป้องกันและแก้ไขปัญหา - การเก็บข้อมูลของการเจริญเติบโต


การปลูกข้าวโพดหวานแถวตรง ตอนที่ 3

หัวข้อ - วิธีการปลูกข้าวโพดหวาน - ขั้นตอนการเตรียมพื้นที่ - การเตรียมแปลงปลูกข้าวโพดหวาน - การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวข้าวโพดหวาน - การเพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน


การปลูกข้าวโพดหวานแถวตรง ตอนที่ 4

หัวข้อ - การเตรียมแปลงปลูกข้าวโพดหวาน - ขั้นตอนการปลูกข้าวโพดหวาน


การปลูกข้าวโพดหวานแถวตรง ตอนที่ 5

หัวข้อ - ขั้นตอนการกำจัดวัชพืชบนแปลง - ขั้นตอนการยกร่องแปลงของต้นข้าวโพดหวาน - ขั้นตอนการคัดฝักข้าวโพดเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี - ขั้นตอนการตัดแต่งใบข้าวโพดหวาน - วิธีการดูแลต้นข้าวโพดหวานในระหว่างรอการเก็บเกี่ยว - วิธีการใส่ปุ๋ยของต้นข้าวโพดหวาน - การเก็บข้อมูลของต้นข้าวโพดหวานระหว่างการเติบโต


การปลูกฟักทองญี่ปุ่นแบบเข้าแถว

หัวข้อ - การเตรียมพื้นที่ - การเตรียมหลุมปลูก - การเตรียมเมล็ด - การเพาะเมล็ด - การดูแลรักษา - การคลุมผล - โรคของฟักทองญี่ปุ่นที่พบ ในแปลง


การปลูกมะเขีอเทศโทมัส

หัวข้อ - ลักษณะทั่วไปของมะเขือเทศโทมัส - สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการปลูกมะเขือเทศโทมัส - การปลูกและการปฎิบัติดูแลรักษาระยะต่างๆของการเจริญเติบโต - การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว - การตลาด แหล่งที่ขาย


การปลูกกะหล่ำปลีหัวใจ

หัวข้อ - การปลูกและผลิตพืชผักตามฤดูกาล (พืชผักเมืองหนาว) - การปลูกกะหล่ำปลีหัวใจ - ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ - ลักษณะทั่วไปของกระหล่ำปลีหัวใจ - การเตรียมและการเพาะพันธุ์กระหล่ำปลีหัวใจ - การเพาะพันธุ์กะหล่ำปลีหัวใจ - การดูแลปฎิบัติรักษาต้นกล้า - การเตรียมดิน - การเตรียมแปลงปลูก - การดูแลปฏิบัติรักษา - การดูแลปฏิบัติรักษาทางใบ - กำหนดการปฏิบัติดูแลรักษากะหล่ำปลีหัวใจ


การปลูกผักกาดหวาน

หัวข้อ - การปลูกผักกาดหวาน - ลักษณะทั่วไปของผักกาดหวาน - สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม - การปลูกและกการปฏิบัติดูแลรักษาระยะต่าง ๆของการเจริญเติมโต - การจัดชั้นคุณภาพผักกาดหวาน - การเตรียมสู่ตลาด


การปลูกและดูแลรักษาซูกินี

ด้านทฤษฎี -ลักษณะทั่วไปของซูกีนี -การเตรียมเมล็ดพันธุ์ -การเตรียมแปลงปลูก -การปลูก -การดูแลรักษา -การเก็บเกี่ยว


POLL