คลังสื่ออาชีวะ

วันเวลา : 14/09/2564 13.26 | จำนวนเข้าชม : 1420 คน

ตอน : การปลูกดอกเบญจมาศ

เรื่อง :: ฐานอาชีพการปลูกและผลิตไม้ดอกไม้ประดับบนพื้นที่่สูง

ประเภทสื่อ :: สื่อการเรียนการสอนด้านเกษตรยังชีพ ระดับการศึกษา :: ปวช.

รายละเอียด

หัวข้อ - ดอกเบญจมาศคืออะไร/ลักษณะทั่วไปดอกเบญจมาศ/สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม - ฤดูกาลในการปลูก/การตลาด/การขยายพันธุ์/การปลูกและการเตรียมการ - เทคนิคและวิธีการปลูก - การปลูกและการดูแลรักษา - โรคและแมลง - การให้น้ำ - การเด็ดยอด - การปลิดดอกข้าง (การผลิตเบญจมาศแบบดอกเดี่ยว) - การเก็บเกี่ยว/สภาพแวดล้อมขณะเก็บเกี่ยว/การเก็บรักษา/การแพ็คดอกเบญจมาศ/การจัดจำหน่าย

การปลูกดอกเบญจมาศ

หัวข้อ - ดอกเบญจมาศคืออะไร/ลักษณะทั่วไปดอกเบญจมาศ/สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม - ฤดูกาลในการปลูก/การตลาด/การขยายพันธุ์/การปลูกและการเตรียมการ - เทคนิคและวิธีการปลูก - การปลูกและการดูแลรักษา - โรคและแมลง - การให้น้ำ - การเด็ดยอด - การปลิดดอกข้าง (การผลิตเบญจมาศแบบดอกเดี่ยว) - การเก็บเกี่ยว/สภาพแวดล้อมขณะเก็บเกี่ยว/การเก็บรักษา/การแพ็คดอกเบญจมาศ/การจัดจำหน่าย


การปลูกดอกปทุมมา

หัวข้อ - ลักษณะทั่วไปของดอกปทุมมา - การขยายพันธุ์ดอกปทุมมา - การเตรียมการและการปลูก - โรคและแมลง - การเก็บเกี่ยวและเก็บรักษา - การจัดจำหน่ายและประโยชน์


หลักการขยายพันธุ์พืช (ตอนที่ 1/3)

หัวข้อ - การขยายพันธุ์ - เมล็ดพืชและการเพาะเมล็ด - การขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ - ประโยชน์ของการขยายพันธุ์


หลักการขยายพันธุ์พืช (ตอนที่ 2/3)

หัวข้อ - การขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ - การขยายแบบตอนกิ่ง - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต้อการตอนกิ่ง/อุปกรณ์ที่ใช้ในการตอนกิ่ง - การตัดชำ - ประโยชน์ของการขยายพันธุ์


หลักการขยายพันธุ์พืช (ตอนที่ 3/3)

หัวข้อ - วิธีการเตรียมในขั้นตอนการขยายพันธุ์เมล็ดพืชและการเพาะเมล็ด(ปฏิบัติ) - ขั้นตอนการเพาะเมล็ดการ(ปฏิบัติ) - ขั้นตอนการขยายพันธุ์แบบควบแน่น/การปักชำ(ปฏิบัติ) - ขั้นตอนการขยายพันธุ์แบบตอนกิ่ง(ปฏิบัติ) - วิธีการตอนกิ่งจากต้นแม่พันธุ์(ปฏิบัติ)


POLL