คลังสื่ออาชีวะ

วันเวลา : 14/09/2564 12.15 | จำนวนเข้าชม : 1441 คน

ตอน : การเลี้ยงสุกรเหมยซาน ตอนที่ 1

เรื่อง :: ฐานอาชีพการเลี้ยงสัตว์บนพื้นที่สูง

ประเภทสื่อ :: สื่อการเรียนการสอนด้านเกษตรยังชีพ ระดับการศึกษา :: ปวช.

รายละเอียด

หัวข้อ - สุกรพันธ์เหมยซาน - การเริ่มต้นเลี้ยงสัตว์ (สุกร) - ปัจจัยที่สำคัญของการเลี้ยงสัตว์ (สุกร) - ทุน/แรงงาน/การจัดการ - เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเลี้ยงสัตว์ (สุกร) - โรงเรือนในการเลี้ยงสัตว์ (สุกร) - ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับวงรอบการผลิตสุกรพันธ์ - การฉีดธาตุเหล็ก (วัคซีน) - การตอนลูกสุกร - อาหารสัตว์ (สุกร)

การเลี้ยงสุกรเหมยซาน ตอนที่ 1

หัวข้อ - สุกรพันธ์เหมยซาน - การเริ่มต้นเลี้ยงสัตว์ (สุกร) - ปัจจัยที่สำคัญของการเลี้ยงสัตว์ (สุกร) - ทุน/แรงงาน/การจัดการ - เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเลี้ยงสัตว์ (สุกร) - โรงเรือนในการเลี้ยงสัตว์ (สุกร) - ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับวงรอบการผลิตสุกรพันธ์ - การฉีดธาตุเหล็ก (วัคซีน) - การตอนลูกสุกร - อาหารสัตว์ (สุกร)


การเลี้ยงสุกรเหมยซาน ตอนที่ 2

หัวข้อ - หลักการให้อาหาร - โภชาการของอาหารสัตว์ (สุกร) - วัตถุดิบที่สำคับของหารสัตว์ที่ใช้ในการเลี้ยงสุกร - ขั้นตอนการทำต้นกล้วยหมัก (อาหารเสริมสุกร)


การเลี้ยงสุกรเหมยซาน ตอนที่ 3

หัวข้อ - การผลิตและให้อาหารสุกร - ขั้นตอนการทำต้นกล้วยหมัก (อาหารเสริมสุกร) (ต่อ) - วิธีการเตรียมหยวกกล้วยและผักตบชวา


การเลี้ยงสุกรเหมยซาน ตอนที่ 4

หัวข้อ - การผลิตและให้อาหารสุกร - ขั้นตอนการทำต้นกล้วยหมัก (อาหารเสริมสุกร) (ต่อ) - วิธีการเตรียมหยวกกล้วยและผักตบชวา


การเลี้ยงสุกรเหมยซาน ตอนที่ 5

หัวข้อ - การผลิตและให้อาหารสุกร - ขั้นตอนการทำต้นกล้วยหมัก (อาหารเสริมสุกร) (ต่อ) - วิธีการเตรียมหยวกกล้วยและผักตบชวา - วิธีการหมัก


การเลี้ยงสุกรเหมยซาน ตอนที่ 6

หัวข้อ - การผลิตและให้อาหารสุกร - ขั้นตอนการทำต้นกล้วยหมัก (อาหารเสริมสุกร) (ต่อ) - วิธีการเตรียมหยวกกล้วยและผักตบชวา - วิธีการหมัก - การผสมอาหารให้สุกร - การให้อาหารสุกร


การเลี้ยงไก่กระดูกดำ

หัวข้อ - ความสำคัญของอาหารไก่ - ไก่ต้องการสารอาหารประเภทใดบ้าง - ความต้องการสารอาหารของไก่ - อาหารสำหรับลูกผสม - การผสมอาหารสัตว์อย่างง่ายๆ - อุปกรณ์และวิธีการผลิตอาหารสัตว์ - การจัดการอาหารสำหรับไก่ระยะต่างๆ - สมุไพรในการเลี้ยงไก่ลูกผสม


การเลี้ยงไก่เนื้อ (ตอนที่ 1/3)

หัวข้อ - ปัจจัยสำคัญในการเลี้ยงไก่ให้ประสบความสำเร็จ - ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับขบวนการผลิต - การเลี้ยงไก่เนื้อ - รูปแบบโรงเรือน - ทำเลที่สร้างฟาร์ม - อุปกรณ์การเลี้ยง - การเตรียมโรงเรือน - การรับลูกไก่เข้าเลี้ยง


การเลี้ยงไก่เนื้อ (ตอนที่ 2/3)

หัวข้อ - การรับลูกไก่เข้าเลี้ยง - การกกลูกไก่ - วัตถุประสงค์ของการกกลูกไก่ - การกกลูกไก่ที่ถูกต้อง - อุณหภูมิการกกลูกไก่ - การขยายวงล้อมกก - การเปิดปิดผ้าม่านข้างโรงเรือน - ผลจากการกกลูกไก่ - การตัดปาก - การให้อาหารในช่วงกกลูกไก่


การเลี้ยงไก่เนื้อ (ตอนที่ 3/3)

หัวข้อ - การให้อาหารช่วงกกลูกไก่/และหลังกกลูกไก่ - กาขนย้ายไก่ - การป้องกันโรค


การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ไก่กระดูกดำ

หัวข้อ - การจัดการเลี้ยงดูพ่อแม่พ่อแม่พันธุ์ไก่กระดูกดำ - การเลี้ยงไก่ระบบปิด - ลักษณะของโรงเรือน - อุปกรณ์กกลูกไก่ - การเลี้ยงไก่อายุ 0-6 สัปดาห์ - การตัดปากลูกไก่ - การเลี้ยงไก่อายุ 7-16 สัปดาห์ - การเลี้ยงไก่อายุ 17-26 สัปดาห์ - การเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์อายุ 26-72 สัปดาห์ - การทำวัคซีนป้องกันโรคระบาด


โภชนาการในอาหารสัตว์

ด้านทฤษฎี -โภชนาการในอาหารสัตว์ -ประเภทและชนิดของอาหารสัตว์ -การจำแนกวัตถุดิบ -ความต้องการอาหารสัตว์ -สารพิษและยับยั้งการเจริญเติบโตในอาหารสัตว์ -ระบบทางเดินอาหารของสัตว์ -การประกอบอาหารสัตว์


POLL